Privacyverklaring

Privacyverklaring van het zangkoor Cantate Erps-Kwerps                                                          

 versie 27/07/2020

 


Het zangkoor Cantate Erps-Kwerps hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd).   

 

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het zangkoor Cantate Erps-Kwerps houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij om je uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

 

Als zangkoor Cantate Erps-Kwerps zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Zangkoor Cantate

Kwerpsebaan 172

3071 Erps-Kwerps

privacy@cantatekoor.be
   

 

1       Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten en sponsors.

 

2       Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren, via gebruik van onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). 

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

3       Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door het zangkoor Cantate Erps-Kwerps verwerkt ten behoeve van de specifieke doeleinden die je hebt in je betrokkenheid met onze activiteiten. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De opsomming van de doeleinden en verzamelde gegevens worden verder in deze verklaring beschreven in artikel 6.


4       Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden beschreven in deze verklaring.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzekeren van onze koorleden en vrijwilligers.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien je ons hier (schriftelijke) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


5       Bewaartermijn

Het zangkoor Cantate Erps-Kwerps bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Meer informatie vind je in artikel 6.

6       Welke persoonsgegevens verwerken en bewaren we in functie van welke doeleinden?

6.1    Koorleden

 • Wij vragen je naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsmnummer , e-mailadres,
  stemgroep en zang/muziekervaring voor het lidmaatschap, voor de ledenlijst, om je op de hoogte te houden van onze werking en activiteiten en voor andere informatie, waarvan Cantate denkt dat ze nuttig of interessant kan zijn, toe te sturen.

 • Wij geven je naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsmnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, je stemgroep en je functie in het koor door aan onze overkoepelende organisatie Koor&Stem vzw voor de verwerking van het lidmaatschap en het afsluiten van de verzekeringen BA en PV.

 • Voor de deelname aan onze activiteiten gebruiken wij je naam, voornaam en
  e-mailadres. Indien, om een of andere reden, het inschrijvingsgeld (of een deel) voor een activiteit wordt teruggestort, dan vragen we je hiervoor je rekeningnummer. Op de website en in het programmaboekje van concerten vermelden we je naam, voornaam en stem.

 • Je persoonsgegevens, behalve je naam, voornaam en e-mailadres, worden bewaard tot je het lidmaatschap opzegt. Vanaf dan worden je naam, voornaam en e-mailadres – indien je dit wenst – verder gebruikt om je te informeren over de activiteiten van Cantate. Op het ogenblik dat je zelf aangeeft dat je deze e-mails niet langer wenst te ontvangen, worden ook deze persoonsgegevens niet langer bewaard.

 • Als lid van Cantate geef je toestemming dat er foto’s en filmpjes worden gemaakt tijdens optredens en andere activiteiten. Ook gerichte beelden vallen hieronder.

  Deze foto’s en filmpjes kunnen wij gebruiken voor verslaggeving in ons digitaal koorkrantje. Zij worden ook op de ledenpagina van de website en op Facebook (besloten groep) geplaatst.

  Op de website kunnen ook foto’s van optredens en andere activiteiten geplaatst worden die voor iedereen toegankelijk zijn. Het aantal foto’s wordt hierbij beperkt en gerichte foto’s worden hierbij zoveel mogelijk vermeden. Indien er toch gerichte foto’s gebruikt worden, zal altijd eerst aan de betrokkenen toestemming gevraagd worden.

  Van de dirigente, de muzikale begeleider en van de bestuursleden wordt op de website een profielfoto geplaatst.

  Indien je toch bezwaar hebt tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, neem je contact op met ons. We zullen dan de foto of het filmpje zo snel mogelijk verwijderen.


 • Foto’s en filmpjes die op de website (al dan niet op de ledenpagina) en op Facebook geplaatst werden, worden na ten laatste 2 jaar verwijderd. Zij blijven wel bewaard in het archief van Cantate.

 

6.2 Oud-koorleden en belangstellenden

 • Je naam, voornaam en e-mailadres worden – indien je dit wenst – gebruikt om je te informeren over de activiteiten van Cantate tot op het ogenblik dat je zelf aangeeft dat je deze e-mails niet langer wenst te ontvangen. Vanaf dan worden de vermelde persoonsgegevens niet langer bewaard.

 

6.3    Deelnemers aan activiteiten

 • We gebruiken je naam, voornaam en e-mailadres om je te informeren over de afspraken i.v.m. de activiteit waaraan je deelneemt.
  Indien bij deelname aan een activiteit een verzekering noodzakelijk is, kan het zijn dat we hiervoor andere persoonsgegevens (vb. geboortedatum) nodig hebben. Indien, om een of andere reden, het inschrijvingsgeld (of een deel) voor een activiteit wordt teruggestort, dan vragen we je hiervoor je rekeningnummer.
  Na deelname aan de activiteit worden je persoonsgegevens niet langer bewaard.

 • Op de website en op de Faceboekpagina van Cantate worden foto’s geplaatst die gemaakt zijn tijdens optredens en andere activiteiten. Het kan voorkomen dat, naast de koorleden, ook bezoekers/deelnemers staan afgebeeld op deze foto’s. Gerichte foto’s van bezoekers/deelnemers worden hierbij zoveel mogelijk vermeden. Indien er toch gerichte foto’s gebruikt worden, zal altijd eerst aan de betrokkenen toestemming gevraagd worden.

  Indien je toch bezwaar hebt tegen het gebruik van één of andere foto, neem je best contact op met ons. We zullen dan de desbetreffende foto zo snel mogelijk verwijderen.

  De gepubliceerde foto’s worden ten laatste na 2 jaar op de website en op Facebook verwijderd. Zij blijven wel bewaard in het archief van Cantate.

 

6.4    Sponsors


We gebruiken je naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, logo en bedrag van sponsoring om de sponsorovereenkomst uit te voeren. Indien, om een of andere reden, het sponsorbedrag moet worden teruggestort, dan vragen we je hiervoor je rekeningnummer. We bewaren je persoonsgegevens tot zolang de overeengekomen sponsortermijn loopt.

7       Beveiliging van de gegevens

Wij hebben in de mate van het mogelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens het zangkoor Cantate Erps-Kwerps van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • De website is beveiligd.
 • Onze koorleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij zijn verantwoordelijk voor de privacy van de ledenlijst en de gebruikersnaam en het wachtwoord welke toegang verlenen tot de ledenpagina van de website.

 

8       Rechten omtrent je gegevens


Je hebt steeds recht op inzage en op verbetering en aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens (die je zelf hebt gegeven) te geven aan jezelf of aan een andere partij.

Via bovenstaande contactgegevens kan je ons steeds contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je wel vragen je te identificeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


9     Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen


10   Wijzigingen aan onze privacyverklaring


Het zangkoor Cantate Erps-Kwerps kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.
De laatste wijziging gebeurde op 27 juli 2020.

 Cantate

Gemengd koor - Erps-Kwerps

© Gemengd koor 'Cantate' Erps-Kwerps

Laatste aanpassingen: 15 januari 2021                                

Website Builder One.com

SiteLock